Skip to Navigation

Služby

Nabízíme Vám komplexní geodetické služby v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodézie.

Geodetické práce v oblasti katastru nemovitostí:

Geometrický plán pro rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku, vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejího obvodu v katastru, určení hranic pozemků při pozemkových úpravách, doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, průběh vytyčené nebo vlastnicky upřesněné hranice pozemků, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, vytyčení vlastnické hranice.

Geodetické práce v oblasti inženýrské geodézie:

Mapové podklady pro projekční a inženýrskou činnost, účelové mapování, digitální technická mapa města, zaměření příčných a podelných profilů, přesná a technická nivelace, vytyčení staveniště, vybudování vyt. sítě stavby, vytyčovací práce projektovaných staveb, stavební vytyčení liniových objektů inž. sítí, zaměření stavby po dokončení, dokumentace skut. provedení stavby